Na osnovu člana 22 Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“br. 51/2009; 99/2001 i dr.), i na osnovu člana 14 Statuta Udruženja građana ‘’PHP Srbija’’, Skupština udruženja na sednici koja je održana 16.06.2017. Godine, usvojila jeSTATUT UDRUŽENjA GRAĐANA „PHP SRBIJA“


OSNOVNE ODREDBE

Član 1.


Udruženje građana „PHP Srbija“(u daljem tekstu: „Udruženje“) je dobrovoljno, nevladino i nedobitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti informacionih nauka i tehnologija.

Član 2.


Pun naziv Udruženja je: Udruženje građana „PHP Srbija“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „PHP Srbija“.

Pun naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of citizens „PHP Serbia“.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: ‘PHP Serbia’’.

Sedište Udruženja je u Beogradu, na adresi: ulica Šeširdžisjka 1

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Član 3


Udruženje ima pravni status pravnog lica, a za obaveze u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom.

Član 4


Udruženje predstavlja i zastupa u pravnom prometu u svojstvu zastupnika udruženja: predsednik Udruženja.

Drugo lice može predstavljati Udruženje u javnosti na osnovu posebnog odobrenja predsednika, a zastupati u pravnom prometu samo na osnovu pisanog ovlašćenja zastupnika udruženja.

Član 5


Pečat Udruženja je okruglog oblika, sa natpisom na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom:
• u centru pečata: „PHP Srbija”.
• u krugu uz ivicu pečata: „UDRUŽENjE GRAĐANA“.

Logo Udruženja sadrži skraćeno ime Udruženja, i ima sledeći izgled:

logo

Član 6


Rad Udruženja je javan. O ostvarivanju javnosti rada se stara Upravni odbor. O radu Udruženja opšta javnost se obaveštava: saopštenjima za javnost, preko web-stranice Udruženja, obaveštavanjem sredstava javnog informisanja o aktivnostima udruženja, a članovi Udruženja: posebnim izveštajima, koji im se dostavljaju elektornskom poštom, na sednicama organa. Udruženja i na druge primerene načine koje odredi Upravni odbor.

CILjEVI I AKTIVNOSTI UDRUŽENjA

Član 7


Ciljevi Udruženja su:
• okupljanje stručnjaka i entuzijasta u oblasti informacionih tehnologija, strukom ili interesovanjem vezanih za PHP tehnologiju,
• stvaranje i održavanje jedinstvenog registra PHP inženjera i stručnjaka, kao i IT kompanija koje u okviru svog poslovanja koriste PHP tehnologiju,
• stvaranje uslova za učešće članova Udruženja i Udruženja u naučno-istraživačkim projektima i stvaralačkom radu, na stručnim skupovima, seminarima, takmičenjima i sajmovima,
• organizovanje stručnih skupova, seminara i sajmova, kao i takmičenja u oblasti informacionih tehnologija,
• stvaranje uslova za praktikovanje znanja i veština u oblasti informacionih tehnologija u okviru projekata i timova Udruženja,
• razmena znanja i iskustava između članova Udruženja I Udruženja sa drugim stručnim udruženjima i organizacijama,
• kontinuirana edukacija šire zajednice u oblasti informacionih tehnologija, a posebno širenje znanja i informacija o PHP tehnologiji.

PHP tehnologija u smislu odredaba ovog Statuta podrazumeva informacione tehnologije koje se baziraju ili rade sa PHP programskim jezikom.

Član 8.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje, naročito, preduzima sledeće aktivnosti:
• prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti informacionih nauka i tehnologija,
• organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, stručne skupove, savetovanja, sajmove, treninge, takmičenja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti informacionih nauka i tehnologija,
• objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti informacionih nauka i tehnologija i srodnih disciplina, u skladu sa zakonom,
• sarađuje sa univerzitetima, školama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave informacionim naukama i tehnogijama,
• kontaktira sa privrednim subjektima i drugim ustanovama, pravnim i fizičkim licima, u cilju saznavanja novih ideja i rešenja iz oblasti informacionih nauka i tehnologija
• učestvuje na javim tenderima, oglasima i konkursima u oblasti informacionih nauka i tehnologija, u zemlji i inostranstvu,

ČLANSTVO

Član 9.


Član Udruženja može biti fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja, poseduje ili želi da stekne potrebna znanja iz oblasti informacionih tehnologija, koja su neophodna za učestvovanje u aktivnostima udruženja.

Član 10.


Postupak za prijem u članstvo pokreće se prijavom lica koje želi da bude primljeno u članstvo, uz koju se dostavlja biografija podnosioca prijave, sa obrazloženjem zašto želi da postane član udruženja, a prema potrebi, na zahtev nadležnog odrgana za odlučivanje o prijemu u članstvo, i dokazi o ispunjenosti uslova za prijem u članstvo, propisanih ovim Statutom.

Odluku o prijemu u članstvo Udruženja donosi Upravni odbor, nakon ocene ispunjenosti uslova. Odlukom o prijemu u članstvo Upravni odbor odlučuje i o članskom statusu člana koji se prima u članstvo.


Protiv odluke kojom je Upravni odvor odbio prijavu za prijem u članstvo Udruženja, podnosilac prijave može izjaviti prigovor Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema.

Član 11.


Članski status u Udruženju, može biti:
- počasni član i
- član – saradnik.

Status počasnog člana može imati član Udruženja:
1) koji je svojim aktivnostima dao značajan doprinos ostvarivanju ciljeva Udruženja propisanih ovim Statutom,
2) ako je odluku o njegovom status počasnog člana nadležni organ Udruženja doneo jednoglasno.

Status člana saradnika može imati član Udruženja:
1) koji je tek pristupio Udruzenju kao novi clan
2) koji svojim aktivnostima ucestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruzenja propisanih ovih Statutom

Član 12.


Članstvo u udruženju prestaje: istupanjem i isključenjem. Upravni odbor Udruženja donosi odluku kojom konstantuje prestanak članstva istupanjem na osnovu izjave člana o istupanju.

Upravni odbor donosi odluku o isključenju člana:
- zbog neaktivnosti,
- zbog neplaćanja članarine ili neizvršavanja drugih obaveza prema Udruženju propisanih ovim Statutom ili drugim opštim aktom Udruženja,
- zbog kršenja odredaba ovog Statuta,
- zbog narušavanja ugleda Udruženja u opštoj, a posebno u stručnoj javnosti.
Protiv odluke Upravnog odbora iz stava drugog i trećeg ovoga člana može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema.

Član 13.


Član ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje u upravljanju Udruženjem u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
3) bira i bude biran u organe Udruženja u skladu sa ovim Statutom;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u aktivnostima Udruženja, u skladu sa svojim interesovanjima;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja.

ORGANI UDRUŽENjA

Član 14.


Organi Udruženja su: Skupština Udruženja (u daljem tekstu „Skupština“), Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu „Upravni odbor“) i Predsednik Udruženja (u daljem tekstu Predsednik).

Član 15.


Skupština je najviši organ Udruženja i čine je:
- svi počasni članovi Udruženja i
- predstavnici članova - saradnika.

Počasni članovi Udruženja čine dve trećine ukupnog broja članova Skupštine, a jednu trećinu članova Skupštine čine predstavnici članova – saradnika. Članovi saradnici biraju medju sobom svoje predstavnike u Skupštini.

Član 16.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može biti održana na predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Udruženja. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku uz obavezan predlog dnevnog reda. Upravni odbor je dužan da Skupštinu organizuje u roku od mesec dana od podnošenja inicijative.
Sednicu Skupštine saziva predsednik Udruženja, pisanim obaveštenjem koje sadrži mesto i vreme održavanja Skupštine i predlog dnevnog reda. Sednicama Skupštine predsedava Predsednik Udruženja ili član Udruženja koga odredi Upravni odbor, ako Predsednik ne želi ili nije u mogućnosti da predsedava Skupštinom. Skupština na početku sednice imenuje zapisničara.

Član 17.

Skupština Udruženja:
• donosi Statut Udruženja, kao i izmene i dopune Statuta Udruženja,
• donosi opšte akte Udruženja,
• odlučuje o visini godišnje članarine,
• bira i razrešava: Predsednika Udruženja i članove Upravnog odbora,
• donosi programe i planove rada Udruženja,
• donosi godišnji finansijski plan za narednu godinu i usvaja finansijski izveštaj za predhodnu godinu,
• donosi odluku o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja.
• odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji I inostranstvu,
• odlučuje o prigovorima na odluke Upravnog odbora,
• odlučuje o svim pitanjima koja joj Upravni odbor dostavi na razmatranje,
• osniva svoja radna tela,
• donosi poslovnik o svom radu,
• odlučuje i o svim drugim pitanjima koja ovim Statutom nisu stavljena u nadležnsoti nekog drugog organa Udruženja.

Član 18.


Skupština odlučuje na sednici kojoj prisustvuje najmanje polovina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti prostom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Izuzetno kvalifikovanom većinom glasova od najmanje dve trećine ukupnog broja članova Skupštine, Skupština donosi:
1) Statut i izmene i dopune Statuta,
2) odluku o udruživanju u saveze i druge asocijacije, statusnim promenama i prestanku udruženja,
3) odluke o prigovorima na odluke Upravnog odbora.

Član 19.


Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o ostvarivanju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Članovi Upravnog odbora su: Predsednik i najmanje dva, a najviše sedam članova Upravnog odbora, koje bira i razrešava Skupština. Svi članovi Upravnog odbora biraju se iz redova članova Udruženja sa predhodno utvrdjenim statusom počasnog člana.


Mandat Predsednika i članova Upravnog odbora traje godinu dana i mogu se ponovo birati na iste funkcije.

Član 20.


Predsednik Udruženja, kao i svaki član Upravnog odbora i najmanje ___ članova sa statusom počasnog člana Udruženja mogu pokrenuti postupak za opoziv Predsednika i člana Upravnog odbora.

Predsednik Udruženja i član Upravnog odbora mogu biti opozvani ako ne izvršavaju svoje obaveze propisane ovim Statutom ili ako ne izvršavaju druge obaveze koje su im poverene.

O opozivu Predsednika i člana Upravnog odbora odlučuje Skupština.

Član 21.


Upravni odbor:
• rukovodi radom Udruženja i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
• organizuje redovno obavljanje aktivnosti Udruženja, a naročito odobrava projekte koji se realizuju u Udruženju, prati realizaciju projekata, i prema potrebi preduzima mere za koje nadje da su opravdane za okončanje projekata, što uključuje i pravo Upravnog odbora da odluči da se rad na projektu prekine,
• poverava zaduženja pojedinim članovima Udruženja, u skladu sa Statutom,
• donosi odluke o raspolaganju sredstvima Udruženja,
• stara se i odlučuje o korišćenju i zaštiti prava intelektualne svojine koje ima Udruženje,
• podnosi Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Skupštini jednom godišnje, i predlaže Plan rada I Finansijski plan, koje usvaja Skuptšina.
• odlučuje o pokretanju postupka donošenje Statuta, za izmene i dopune Statuta, na sopstvenu inicijativu ili na predlog najmanje pet članova Udruženja, i utvrdjuje predlog Statuta i izmena i dopuna Statuta koje podnosi Skupštini na usvajanje,
• donosi opšte i pojedinačne pravne akte radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
• odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak,
• odlučuje o prijemu u članstvo Udruženja i odredjuje članski status članova Udruženja,
• odlučuje o presanku članstva u Udruženju,
• odlučuje o drugim pitanjima koja mu poveri Skupština.

Član 22.


Sednice Upravnog odbora saziva i njihovim radom rukovodi Predsednik Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje na sednicama kojima prisustvuje više od polovine njegovih članova. Upravni odbor odluke donosi većinom glasova pristunih članova Upravnog odbora. U slučaju jednake podele glasova, odluka je doneta ako je za njeno donošenje glasao Predsednik Udruženja.

Član 23.


Predsednik Udruženja:
• predstravlja i zastupa Udruženje,
• saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora, predsedava im i rukovodi njihovim radom,
• stara se o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora u ostvarivanju ciljeva Udruženja i sprovodjenju svih njegovih redovnih aktivnosti,
• daje naloge za korišćenje sredstava Udruženja, u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
• kordinira i kolntroliše rad Timova u sprovodjenju projekata

REDOVNE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA

Član 24.


Redovne aktivnosti Udruženja realizuju se kroz projekte Udruženja, koje odobrava Upravni odbor na zahtev zainteresovanih članova Udruženja. Zahtev za odobravanje projekta mora da sadrži sve što je neophodno da bi se o njemu moglo odlučiti, a posebno: plan aktivnsoti, ciljeve projekta, trajanje, učesnike, prava i obaveze Udruženja u vezi sa projektom.

Član 25.


U cilju rada na projektima formiraju se posebni timovi. Tim, po pravilu, čine članovi Udruženja, ali je moguće da se u Tim uključe i lica koja nisu članovi Udruženja. Svaki Tim mora imati najmanje dva člana Tima. Radom Tima rukovodi Koordinator Tima, koji mora biti član Udruženja.

Član 26.


Tim ima obavezu da:
• svojim aktivnostima neposredno doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja
• svojim aktivnostima utiče na razvoj Udruženja kroz razvoj znanja i veština članova Tima, a u skladu sa članom 7 Statuta.

Član 27.


Članovi Udruženja I druga lica koja učestvuju u radu Tima (u daljem tekstu „Članovi tima“) u odnosu na Tim imaju dodatna prava i obaveze.
Član Tima ima pravo da:
• bira i bude biran za Koordinatora tima. Izbor se vrši većinom glasova Članova tima.
Član Tima ima obaveze da:
• prisustvuje sastancima Tima,
• učestvuje u aktivnostima Tima u skladu sa svojim mogućnostima i prihvaćenim odgovornostima.

Član 28.


Koordinator Tima je član Tima izabran većinom glasova Članova tima da rukovodi radom Tima i predstavlja Tim u ostvarivanju aktivnosti Tima.
Koordinator tima se bira na neodređen vremenski period, odnosno do prestanka rada Tima ili do izbora novog Koordinatora tima. Inicijativu za izbor novog Koordinatora tima može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Tima.

Član 29.


Koordinator tima u odnosu na Tim ima dodatna prava i obaveze.
Koordinator tima ima pravo da:
• primi novog Člana tima u Tim,
• isključi Člana tima iz Tima,
• prisustvuje sastancima Upravnog odbora.
Koordinator tima ima obaveze da:
• organizuje aktivnosti Tima u skladu sa članom 7 Statuta, a u skladu sa mogućnostima i prihvaćenim odgovornostima Članova tima
• periodično izveštava Upravni odbor o radu Tima kao celine, kao i svih Članova tima ponaosob,
• izveštava Članove tima o odlukama Upravnog odbora koje se direktno ili indirektno odnose na Članove tima,
• predstavlja Tim na redovnim sastancima Udruženja, kao i da pred Skupštinom podnese izveštaj o radu Tima i ostvarenim rezultatima,
• rešava sporove unutar Tima.

Član 30.


U slučaju spora unutar Tima ili između Timova, koji nisu regulisani Statutom, nadležni organ za rešavanje spora je Upravni odbor Udruženja.

UDRUŽIVANjE U SAVEZE, STATUSNE PROMENE, FINANSIRANjE, PRESTANAK, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.


Radi ostvarenja ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim Udruženjima u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim Udruženjima. Odluku o pristupanju međunarodnim Udruženjima donosi Skupština. Pristupanje pomenutim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 32.


Udruženje se finansira od članarina, donacija, iz kotizacija za seminare i druge oblasti edukacije, konkurisanjem na tenderima i konkursima za projekte u organizaiji državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 33.


Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, uz pristanak više od dve trećine članova Udruženja, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruženja, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice. Odluku o prenosu imovine Udruženja donosi Skupština.

Član 34.


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući Skupštine Udruženja

Aco Gagić